Regulamin zakupów w księgarni Czarna Kawa

Księgarnia internetowa o nazwie Czarna Kawa – KSIĘGARNIA WYDAWNICTWA CZARNA KAWA, działająca pod adresem http://wydawnictwoczarnakawa.pl/ (zwana dalej Księgarnią), prowadzona jest przez Akson – Katarzyna Bijas, NIP: 118-137-95-63, z siedzibą ul. Sapieżyńska 8 lok. 19, kod 00-215 Warszawa

Księgarnia została powołana dla celów promocji i dystrybucji publikacji Wydawnictwa Czarna Kawa. Dystrybuowane publikacje mogą mieć formę e-książki, książki w wersji audio (audiobook) bądź książki drukowanej.

Pod pojęciem e-książka należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci elektronicznego pliku, która obok tekstu może zawierać grafikę, elementy multimedialne czy hiperłącza, a odczytywana być może przez przygotowane do tego celu aplikacje komputerowe bądź specjalne urządzenia zwane czytnikami.

Pod pojęciem audiobooka należy rozumieć plik elektroniczny z nagraniem głosu lektora, czytającego tekst. Audiobooki mogą być odsłuchiwane w wielu popularnych komputerowych odtwarzaczach dźwięku (np. darmowym WinAmpie).

Każda osoba może swobodnie przeglądać zasoby Księgarni, jednakże w momencie dokonania jakichkolwiek czynności w Księgarni, przykładowo takich jak złożenie zamówienia czy dokonanie procesu rejestracji, osoba taka automatycznie staje się Użytkownikiem Księgarni, oświadczając jednocześnie, że zapoznała się z Regulaminem Księgarni oraz że w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

KORZYSTANIE Z SERWISU

1) Zasady składania i realizacji zamówień

Użytkownicy za pośrednictwem Księgarni mogą zamawiać oferowane w nim produkty. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Księgarni zawierają podatek VAT, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

Aby zamówić wybrany produkt należy złożyć zamówienie, poprzez wybór odpowiednich opcji znajdujących się na stronie Księgarni przy każdym z produktów oraz dalsze postępowanie zgodnie z instrukcjami prezentowanymi zamawiającym na każdym etapie procesu składania zamówienia.

Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych na stronie Księgarni oraz wykonywanie innych czynności, każdorazowo dokładnie opisanych na stronie Księgarni lub w korespondencji.

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez wydawnictwo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, wydawnictwo poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika. Wydawnictwo dokona zwrotu wpłaconych środków w przypadku dokonania przez Użytkownika uprzedniej płatności za takie zamówienie. Na ostateczny koszt produktu mogą się składać obok produktu właściwego tzw. koszty dodatkowe np. opłata kurierska za dostarczenie produktu pod wskazany przez użytkownika adres. O wszelkich ewentualnych kosztach dodatkowych Użytkownik znajdzie informację w opisie produktu bądź w trakcie składania zamówienia.

Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu (e-książki, audiobooka) jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera bądź innego urządzenia (np. telefon, smartfon, palmtop, PDA, Czytnik e-booków) przy pomocy którego następować będzie pobieranie. W uzasadnionych przypadkach, na wyraźną prośbę Użytkownika, istnieje możliwość przesłania produktu inną niż podstawowa drogą (po wcześniejszym uzgodnieniu zasad takiej przesyłki między Użytkownikiem a wydawnictwem).

Podstawowy sposób dostawy produktu polega na udostępnieniu (przy użyciu poczty elektronicznej bądź w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu w Księgarni) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (link), za pośrednictwem którego będzie on mógł pobrać zakupiony w Księgarni produkt. W sytuacji nieudanego pobierania pliku hiperłącze może być reaktywowane przez Właściciela Księgarni na uzasadnioną prośbę Użytkownika.

Nabywca produktu nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego produktu innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku z produktem, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo pobrany jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Księgarni, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

W przypadku zakupu publikacji w wersji drukowanej, po uiszczeniu opłaty za produkt, dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. W przypadku części produktów koszt takiej dostawy wliczony jest w ich cenę, o czym informuje stosowna adnotacja, która pojawia się w opisie produktu bądź w trakcie procesu zamawiania produktu.

Nabywca otrzyma fakturę VAT.

2) Prawa do zakupionych ebooków

Nabywca produktu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli (w przypadku e-książek oraz audiobooków) odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku z produktem, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania (np. usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń). W przypadku książki drukowanej nabywca produktu ma prawo do dowolnego odczytu dzieła na własne, niekomercyjne potrzeby. Niedozwolona jest dystrybucja ani publikacji elektronicznych, ani drukowanych, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione w sposób odmienny z Właścicielem Księgarni tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Każdy Użytkownik, który nabędzie produkt, zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby miały możliwość go powielać, dystrybuować bez zgody wydawnictwa albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawnictwo może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy publikacji, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza publikacji.

Wszelkie publikacje, dostępne w Księgarni, dostępne odpłatnie lub nieodpłatnie, podlegają ochronie w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

REKLAMACJE I ZWROTY

Użytkownik, który nabył dowolny produkt z oferty Księgarni ma prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny (prawo do odstąpienia od umowy). W przypadku towarów dostarczanych za pomocą kuriera (Poczty Polskiej, DHL, UPS lub innej) Nabywca ponosi koszt odesłania produktu do Właściciela Księgarni.

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Księgarni, uwagi bądź inne kwestie związane z Księgarnią oraz nabytymi towarami mogą być podnoszone lub reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Właścicielowi Księgarni drogą elektroniczną pod adresem elektronicznym: info@aksonpolska.com lub pisemnie na adres:

Akson – Katarzyna Bijas
Wydawnictwo Czarna Kawa
ul. Sapieżyńska 8/19
00-215 Warszawa

Księgarnia jest odpowiedzialna wobec Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu produktu przez Księgarnię .

Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez wydawnictwo terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Właściciel Księgarni zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona nieprawidłowości wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na stronie Księgarni.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – wydawnictwo niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Użytkownika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny wydawnictwo zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność wydawnictwa z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Użytkownik zapłacił wydawnictwa za nabycie danego produktu.

W przypadku zagubienia przesyłki wysłanej za pomocą kuriera, wydawnictwo ma prawo do próby jej zlokalizowania w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki. Po tym terminie towar będzie wysłany ponownie przesyłką rejestrowaną.

Zwrot publikacji elektronicznych odbywa się poprzez wysłanie przez Nabywcę wiadomości do wydawnictwa z oświadczeniem, że ma zamiar dokonać zwrotu danej publikacji elektronicznej, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Ażeby takie zgłoszenie było skuteczne, konieczne jest wysłanie e-maila z adresu pocztowego, który został podany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia.

W żadnym wypadku (reklamacja, odstąpienie od umowy) wydawnictwo nie odbiera kierowanych do niego przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Wszelkie należne Użytkownikowi zwroty środków pieniężnych przekazywane będą za pośrednictwem przelewów bankowych. W przypadku towarów zakupionych za pomocą środków niepieniężnych (np. bonów) zwrot nie podlega przeliczeniu na środki pieniężne do zwrotu, a jedynie może uczynić bon ponownie gotowym do wykorzystania.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2018 r.