Regulamin konkursu na facebooku z dn. 04.01.2017

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest Wydawnictwo Czarna Kawa z siedzibą na ul. Południowej 37, 32-607 Polanka Wielka posiadająca nr NIP 549-100-06-72 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/WydawnictwoCzarnaKawa (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 04.01.2017 – 15.01.2017, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 25.01.2017.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą Konkursie są dwie książki „Na jej rozkazy” A.M. Chaudiere i A.Caligo. Wartość nagród wynosi 65,80 zł. (zwanych dalej “Nagrodą Główną”)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy wydawnictwa wybiorą zwycięzcę na podstawie losowania.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

O autorkach „Na jej rozkazy” (pierwszej części Trylogii Różanej)

A.M. Chaudiere & A. Caligo

 

Pierwsza – to ta o jedno dziesięciolecie do przodu i wiecznie zapracowana, dla której doba jest o dobę za krótka, kochająca słowa i herbatę. Wyjątkowym uczuciem darzy yerbę oraz fantasy. Uwielbia kwiaty, najbardziej te od swojej kobiety. Pasjonatka prawdziwego piękna, stara się zachwycać każdym dniem, szuka szczegółów, które godne są zapamiętania – w słowie i w obrazie. Ma fioła na punkcie poukładanego chaosu.

Ruda z wyboru, buntownik też z wyboru. Autorka „Niewolnicy”, poczytnej powieści fantasy, która jeszcze wtrąci swoje trzy grosze do świata w kolejnych dwóch częściach, jak tylko raczą przybyć wezwane (mówią, że cierpliwość to cnota). Rządzi kapryśną weną, pisze, co chce i kiedy chce: od felietonów, przez zabawne opowiadania, recenzje i mocne erotyki, po sześćsetstronnicowe teksty, przy czym nie wymaga ani zrozumienia, ani uwielbienia. Bezczelna i cyniczna albo spokojna i urocza – w zależności od humoru.

Kocha życie tak bardzo, jak nienawidzi.

Ceni święty spokój i poprawnych politycznie ludzi, szaleństwem nie gardzi.

Słowem – architekt robienia, nicnierobienia, życia. A przede wszystkim niemożliwych zwycięstw.

Druga, ta o dekadę młodsza, dąży do ciągłego rozwijania własnego stylu. Bawi się w studenta filologii polskiej, marząc o tym, by kiedyś zobaczyć swoje obyczajowe utwory na podium podczas rozdawania nagród Nike czy innego takiego konkursu. Kolekcjonuje zbyt drogie lalki, bawi się w kucharkę klasy A. Dużo marzy, mało gada, a najwięcej o tematach tabu. Pisze stanowczo zbyt wiele i jak zawsze za mało. Opowiadania, wiersze, powieści, felietony, recenzje – co tylko dusza zapragnie. Posiada niezliczoną ilość publikacji, których zwieńczeniem jest tomik poezji „Kobieciara”.

Przeszły kilka kilometrów problemów, by w końcu, pod koniec maja 2016 roku, zamieszkać pod jednym dachem ze swoim małym prywatny zoo, na swoich zasadach.

Z braku rozrywkowej literatury polskiej w odcieniach LGBT, zdecydowały się na stworzenie Rosalie i Fanny – by kobiety nieheteroseksualne (ale nie tylko) miały co czytać i… czym się podniecać.

Życzą przy tym wszystkim i przede wszystkim dobrej zabawy!

Patroni medialni „Na jej rozkazy”

Oficjalnymi patronami medialnymi książki „Na jej rozkazy” są:

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa (http://lambdawarszawa.org/)
 • Blog literacki „Subiektywnie o książkach” (http://www.subiektywnieoksiazkach.pl/)
 • Blog literacki „Ujrzeć słowa” (http://www.ujrzecslowa.pl/)
 • Portal „Odcienie czerwieni” (http://www.odcienieczerwieni.pl/)
 • Portal „Godowy” (http://godowy.pl/)
 • Portal „Queer” (http://queer.pl/)
 • Portal „Strefa przyjemności” (http://strefaprzyjemnosci.pl/)
 • Sklep internetowy „Les dress” (http://lesdress.com/)
 • FB.me/proLGBTTQ (https://www.facebook.com/proLGBTQ/?fref=ts)
 • Portal „Polacy nie gęsi” (http://polacyniegesi.org/)
 • Portal „LGBT” (http://lgbt.pl/)

Dziękujemy!!!

Regulamin konkursu na facebooku

Regulamin konkursu organizowanego na facebooku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest Wydawnictwo Czarna Kawa z siedzibą na ul. Południowej 37, 32-607 Polanka Wielka posiadająca nr NIP 549-100-06-72 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/WydawnictwoCzarnaKawa (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook

4. Czas trwania konkursu: od 21.09.2016 – 02.10.2016, Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż 09.10.2016.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw trzech książek: „Autodestrukcji” Moniki Zajas, „Oddechu śmierci” Joanny Bagrij oraz „Życia pechowej emigrantki” Martyny Flemming. Wartość nagrody (zestawu) wynosi 101,70 zł. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)

2. Nagrodami dodatkowymi są trzy wybrane przez zwycięzcę książki.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.Pracownicy wydawnictwa wybiorą zwycięzcę na podstawie najciekawszych propozycji hasła reklamowego, które uczestnik umieścił pod postem konkursowym.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.